Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Poglądy dotyczące życia seksualnego wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku 153 ::..
Poglądy dotyczące życia seksualnego wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku 153
 

Hubert M. Wichowicz, Wiesław Jerzy Cubała, Karol Grabowski

Poglądy dotyczące życia seksualnego wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku  153

Views on sexlife of medical students at the medical academy in Gdańsk  153

Streszczenie:

Celem pracy było zobrazowanie poglądów dotyczących życia seksualnego w grupie studentów wszystkich lat Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Przebadano ankietowo grupę 340 studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Analizie poddano ankiety od 313 osób w wieku od 18 do 28 lat (195 kobiet oraz 118 mężczyzn). Była to grupa reprezentatywna dla badanej populacji ( test χ 2: p> 0,005 dla całej grupy i obu płci). Narzędziem badań był kwestionariusz opracowany przez autorów, przeznaczony do tego badania. Kwestionariusz zawierał pytania demograficzne, oceniające zachowania seksualne, potrzeby seksualne, stosowane metody antykoncepcyjne, opinie dotyczące zjawisk związanych z seksualnością oraz oczekiwania dotyczące nauczania seksuologii jako odrębnego przedmiotu w obrębie programu studiów medycznych. W niniejszej pracy prezentujemy pytania dotyczące wzajemnych relacji życia seksualnego i sfery uczuciowej, czynników wpływających na życie seksualne, opinii na temat masturbacji, prostytucji, zdrady oraz powszechnych stereotypów męskiej i kobiecej seksualności. Badana populacja cechuje się wysokim stopniem dojrzałości. Według ankietowanych najważniejsze dla odczuwania przyjemności z seksu jest istnienie więzi uczuciowej z partnerem, a miłość i wierność są najważniejszymi czynnikami pozytywnie wpływającymi na życie seksualne. Udane życie seksualne jest natomiast postrzegane jako kluczowy czynnik warunkujący utrzymanie szczęśliwego związku. Zdrada jest oceniana negatywnie, jako zło wyrządzone partnerowi. Masturbacja traktowana jest jako przyjemność i zastępcza forma rozładowania napięcia seksualnego, jednakże przy dość dużym negatywnym nastawieniu badanych wobec tej formy aktywności seksualnej.

Summary

Aim: The aim of this study was to illustrate opinions on the subject of sex life among students of the Faculty of Medicine, Medical University of Gdańsk. Method: A group of 340 medical students aged 18 to 28 (195 females and 118 males) were examined with the study questionnaire from October till December 2003. The examined group was representative for the investigated population (χ 2 test: p> 0.005 for the entire group and both sexes). 313 questionnaires were qualified for further analysis. The questionnaire comprised three groups of questions: questions concerning relationship and associated sexuality, questions concerning attitudes towards various aspects of sexuality and a set of questions dedicated to the role of sexology in the medical curriculum and general medical practice. This paper focuses on the question sets concerning the relationships between sex and emotions, factors influencing sex life, opinions on various issues of human sexuality i.e. masturbation, adultery, prostitution and common stereotypes of male and female sexuality. Results: The examined group has a well defined and mature attitude towards sex life. The emotional bond to the partner is essential for finding pleasure in sex. Love and faithfulness are the two most important factors that influence sex in a positive way. Successful sex life is thought to be crucial for a happy and lasting relationship. Adultery is viewed negatively, as harm done to the partner.  Students perceive masturbation as something pleasant and as an alternative form of sexual activity, however there is a wide spectrum of negative attitudes towards it.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »