Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Grelina - stra?nik równowagi energetycznej 119 ::..
Grelina - stra?nik równowagi energetycznej 119
 

Ma?gorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Jagna Tomasik-Krótki

Grelina - stra?nik równowagi energetycznej  119

Ghrelin - the guardian energy balance  119

Streszczenie

Odkryta w 1999 roku grelina jest przedmiotem licznych bada?. Ten endogenny ligand receptora pobudzaj?cego wydzielanie hormonu wzrostu (GHS-R) jest wydzielany, w przewa?aj?cej ilo?ci w b?onie ?luzowej dna ?o??dka. Szereg przeprowadzonych bada? ujawni?o, i? grelina oprócz kontroli wydzielania GH, jest bezpo?rednio zwi?zana z kontrol? równowagi energetycznej. Ma wp?yw na motoryk? przewodu pokarmowego, wydzielanie kwasu solnego, oraz na funkcje endo- i egzogenne trzustki. Receptory GHS-R znajduj? si? w j?drze ?ukowatym oraz innych j?drach podwzgórza bocznego. S? to krytyczne obszary dla regulacji ?aknienia. Grelina stymuluje przyjmowanie po?ywienia w powi?zaniu z innymi peptydami oreksygenicznymi i anoreksygenicznymi m.in.: NPY, AgRP, OXA,OXB. St??enie greliny w osoczu jest zale?ne od stanu od?ywienia. Wysokie warto?ci st??enia greliny obserwuje si? tu? przed przyj?ciem po?ywienia, a obni?aj? si? w ci?gu 2-ch godzin po posi?ku. W okresie poszczenia i/lub niedo?ywienia st??enie greliny w osoczu jest podwy?szone. Tak dzieje si? mi?dzy innymi w zaburzeniach od?ywiania: w jad?owstr?cie psychicznym (AN) i bulimii psychicznej (BN). Ten artyku? przytacza fakty i hipotezy dotycz?ce mechanizmów neuroendokrynnych i metabolicznych wp?ywaj?cych na st??enie greliny w osoczu oraz na jej funkcje w procesie od?ywiania.

Summary

Ghrelin, discovered in 1999 is a subject of various studies. This endogenous ligand for the growth hormone secretagogue receptor (GHS-R) is mostly released by the fundus mucosa in the stomach . Many studies show us, that besides its stimulation of Gh secretion, ghrelin is directly related to the energy balance controling mechanism. It infuences also motoric action of the digestive track, secretion of hydrochloric acid, endo- and exogenic pancreatic function. GHR-S receptors are found in arcuate neurons and other lateral hypothalamus neurons. These areas are critical for the regulation of feeding. Ghrelin stimulates food intake together with other orexy- and anorexygenic peptides like: NPY, AGRP, OXA, OXB. The plasma ghrelin level depends on the nutrition state. Increased ghrelin levels are observed shortly before food intake, and decreases can be noted 2 hours after eating. During fasting and/or malnutrition plasma ghrelin level rises. This also happens in eating disorders: anorexia nervosa, bulimia nervosa. This article presents facts and hypotheses supporting the neuroendocrinologic and metabolic mechanisms effecting the plasma ghrelin levels and the role of ghrelin in feeding behavior.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »