Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Zaburzenia lękowe u dzieci współwystępujące z jadłowstrętem psychicznym 83 ::..
Zaburzenia lękowe u dzieci współwystępujące z jadłowstrętem psychicznym 83
 

Izabela Łucka

Zaburzenia lękowe u dzieci współwystępujące z jadłowstrętem psychicznym  83

Anxiety disorders in children suffering from anorexia nervosa  83

Streszczenie

Podstawowym celem pracy była analiza jakościowa i ilościowa występowania zaburzeń lękowych oraz obsesyjno-kompulsyjnych, towarzyszących jadłowstrętowi psychicznemu u dzieci do piętnastego roku życia włącznie. Kolejnym - ustalenie: czy i jaki wpływ na ich ujawnianie się, mają uwarunkowania osobnicze i środowiskowe (ze szczególnym uwzględnieniem rodziny). Badaniami objęto 30 osób, w tym 27 dziewcząt i 3 chłopców, w wieku od 10 do 15 lat (średnia wieku 13,5 lat), po raz pierwszy leczonych z powodu jadłowstrętu psychicznego. Zastosowano następujące metody diagnostyczne: wywiad uzyskany od pacjentów oraz ich rodziców, obserwację kliniczną, badanie psychologiczne, badanie stanu psychicznego z zastosowaniem Skali Obsesji-Kompulsji Yale-Brown dla Dzieci a także Skali Depresji dla Dzieci Poznańsky`ej oraz Skali Depresji Hamiltona.. Wyniki opracowano za pomocą metod statystycznych. Wyniki: Zaburzenia lękowe obserwowano podczas badania u 6,7% dzieci pod postacią uogólnionych zaburzeń lękowych, a u 10% osób - w formie lęku społecznego. Według danych uzyskanych z wywiadu, w przeszłości 40% dzieci cierpiało z powodu lęku separacyjnego, 13,3% prezentowało lęk społeczny, a 10% doznawało zaburzeń lękowych uogólnionych. Łącznie, podczas całego dotychczasowego życia badanych, na zaburzenia lękowe cierpiało 40% dzieci. Stwierdzono zależność pomiędzy występowaniem zaburzeń lękowych w przeszłości i aktualnie (Fisher Exact Test, p<0,02). Wśród dzieci, cierpiących w przeszłości, lub podczas badania na zaburzenia lękowe, statystycznie znamiennie częściej obserwowano zespoły depresyjne ( Test porównania procentowego, p<0.01). W rodzinach prezentujących nieprawidłowe nawyki żywieniowe, dzieci statystycznie znamiennie częściej, w przeszłości chorowały na zaburzenia lękowe (M-L Chi-square, p<0,01). Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne występowały u 13,3% dzieci, w tym w jednym przypadku skrajnie ciężkie, w jednym - umiarkowane, w dwóch - łagodne. U dwojga badanych miały one charakter uporczywej koncentracji na modlitwach, u pozostałych - dotyczyły potrzeby porządkowania i mycia się. W tej grupie dzieci, stwierdzono niższe, niż w przypadku innych współwystępujących z jadłowstrętem zespołów psychopatologicznych, wartości wskaźnika masy ciała - BMI (dla testów jednostronnych, p<0,04). Wszystkie osoby prezentujące zespoły natręctw cierpiały na restrykcyjną postać jadłowstrętu psychicznego. Wszystkie dzieci cierpiące na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ujawniały objawy ciężkiej depresji.

Summary

Goal: The basic aim of the study was the estimation of  comorbidity of anxiety disorders (including obsessive-compulsive disorders) and anorexia nervosa. The next aim was to make out whether and what kind of inflence is exerted on them by environmental (especially the family's) and children's own conditioning. A group of 30 children (the average of age - 13.5 years), 27 girls and 3 boys treated for the first episode of anorexia nervosa was considered. Method: Structured interview from patients as well as their parents, clinical observation, psychiatric and psychological investigation with the use of The Depression Rating Scale for Children (Elva o. Poznansky and comp.), The Hamilton Depression Rating Scale and The Children`s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. Results were worked out with the help of statistical methods. Results: The comorbidity of anxiety disorders, OCD and anorexia nervosa in the considered group was frequently observed. Anxiety disorders were observed in the group of 16.7% patients in which 6.7% suffered from generalized anxiety disorders and 10% - from social phobia. According to the anamnesis-40% of the investigated children, suffered from the separation anxiety in the past, 13% - manifested the social phobia and 10% - experienced generalized anxiety disorders. Together, during the whole life of those studied, anxiety disorders were observed in 40% of children. Statistically, in the examined group, depression was significantly frequent amongst children suffering from anxiety disorders and anoerxia nervosa (p<0.01). The comorbidity of OCD and anorexia nervosa appeared in 13.3% cases. As for intensity - in one case it was extremely severe, in another one - moderate and in  two other cases - mild. In the investigated group of children OCD appeared in the restricting subtype of anorexia nervosa. All children with OCD and anorexia nervosa suffered from severe depression syndromes. Conclusions: In the considered group of children suffering from anorexia nervosa number of biological as well as psychological events which could predispose to anxiety disorders (including OCD) was found.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »