Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Porównanie obrazu depresji młodzieńczej w populacji uczniów krakowskich szkół średnich na podstawie analizy wyników badań za pomocą inwentarza objawów IO C1; w latach 1984 i 2001 57 ::..
Porównanie obrazu depresji młodzieńczej w populacji uczniów krakowskich szkół średnich na podstawie analizy wyników badań za pomocą inwentarza objawów IO C1; w latach 1984 i 2001 57
 

Renata Modrzejewska, Jacek Bomba

Porównanie obrazu depresji młodzieńczej w populacji uczniów krakowskich szkół średnich na podstawie analizy wyników badań za pomocą inwentarza objawów IO C1 w latach 1984 i 2001   57

A comparative study on adolescent depression in the general population of secondary school adolescents in a big city   57

Streszczenie

Celem pracy jest próba ustalenia czy obraz depresji u młodzieży pozostaje w związku z kontekstem społecznym dorastania. Materiał: do badania depresji użyto Krakowskiego Inwentarza Depresyjnego (KID) w wersji IO "C1" . Grupę badaną stanowili 17-letni uczniowie drugich klas krakowskich szkół średnich (liceów, techników, liceów zawodowych i zasadniczych szkół zawodowych) wyłonieni w 1984 r. i 2001 r. metodą losowania dwustopniowego. Do analizy włączono badanych z przesiewową diagnozą depresji. W roku 1984 była to grupa licząca 207, w 2001 r. - 468 osób. Wyniki: analiza statystyczna wykazała istotne różnice między grupami badanych uczniów w skali nastroju (silniejsze objawy u dziewcząt niż u chłopców przy jednoczesnym wzroście nasilenia objawów u dziewcząt oraz zmniejszeniu nasilenia objawów u chłopców w latach 1984 versus 2001), lęku (zmniejszenie nasilenia objawów w roku 2001 u obu płci w stosunku do roku 1984), autodestrukcji (wzrost nasilenia objawów u dziewcząt w roku 2001 oraz większe nasilenie objawów u chłopców niż u dziewcząt w roku 1984 i 2001 ). Objawy somatyczne silniej zaznaczały się u dziewcząt niż u chłopców w 1984 i 2001 roku. Wnioski: zmieniające się warunki społeczne mają wpływ na obraz objawowy depresji u młodzieży. Zmiana ta wyraża się eksternalizacją w zachowaniach autodestrukcyjnych.

Summary

The study was aimed at establishing the correlation between socio-cultural context of adoelscence and symptoms of adolescent depression. Methods: Krakow Depression Inventory (KID), version IO"C1" was administered to 17 y.o. students of secondary schools in Kraków in 1984 (last transformation) and 2001 (12th year of socio-political transformation). The groups studied were selected on two-stage sampling. KID IO "C1" results of these students who were screened as depressive (n=153 in 1984; n=522 in 2001) were analysed. Results: statistical analysis revealed significant differences in Mood Scale results (higher in girls vs. Boys; higher in girls in 2001 vs. 1984), Anxiety Scale (lower in 2001 vs. 1984 in both gender groups), Self-destruction Scale (higher in girls in 2001 vs. 1984; higher in boys vs. girls), Somatisation Scale (higher in girls vs. boys). Cognition and Activity Level Scale showed no significant differences. Conclusions: changing socio-cultural conditions correlate with the symptomatic menifestation of adolescent depression especially with an increase of externalisation in self-destructive behaviour.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »