Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Ocena skuteczno?ci krótkotrwa?ego leczenia bulimii buspironem i fluoksetyn? 75 ::..
Ocena skuteczno?ci krótkotrwa?ego leczenia bulimii buspironem i fluoksetyn? 75
 

Andrzej Rajewski, Filip Rybakowski

Ocena skuteczno?ci krótkotrwa?ego leczenia bulimii buspironem i fluoksetyn?  75

Efficacy of buspirone and fluoxetine in short-term treatment of bulimia nervosa  75

Streszczenie

Bulimia jest cz?stym i upo?ledzaj?cym funkcjonowanie zaburzeniem psychicznym wyst?puj?cym g?ównie u m?odych kobiet. Do podstawowych metod leczenia zalicza si? farmakoterapi? za pomoc? selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, psychoterapi? poznawczo-behawioraln? oraz leczenie skojarzone. Trwaj?ce 12 tygodni badanie otwarte mia?o na celu ocen? skuteczno?ci leczenia bulimii za pomoc? buspironu - agonisty receptora serotoniny typu 5-HT1A i porównanie wyników z leczeniem za pomoc? fluoksetyny, standardowego sposobu post?powania w bulimii. W badaniu uczestniczy?o 57 pacjentek, w??czonych do leczenia fluoksetyn? (n=35), i buspironem (n=22). Przed rozpocz?ciem i po zako?czeniu leczenia oceniano poziom serotoniny w surowicy. Co najmniej 50% zmniejszenie nasilenia objawów bulimii obserwowano u 15/35 (42.9%) osób otrzymuj?cych fluoksetyn? oraz u 11/22 (50.0%) osób leczonych buspironem (ró?nica nie istotna statystycznie). Nasilenie objawów depresji (Skala Depresji Becka) zmniejszy?o si? istotnie w obu grupach (z 22.8 do 9.6 punktów w grupie leczonej fluoksetyn? oraz z 19.8 do 10.0 punktów w grupie otrzymuj?cej buspiron; ró?nica pomi?dzy grupami nieistotna statystycznie). Objawy uboczne, takie jak bóle g?owy i nudno?ci wyst?powa?y w obu grupach terapeutycznych rzadko i nie powodowa?y przerwania leczenia. Zaobserwowano trend statystyczny w kierunku zwi?kszenia st??enia serotoniny w surowicy po leczeniu fluoksetyn?, natomiast nie zaobserwowano takiego zjawiska w grupie otrzymuj?cej buspiron. Buspiron mo?e powodowa? porównywalne do fluoksetyny zmniejszenie nasilenia objawów bulimicznych i depresyjnych u pacjentek z bulimi?, nie powoduj?c jednocze?nie istotnych zmian poziomu serotoniny w surowicy.

Summary

Bulimia nervosa (BN) is a common and disabling psychiatric disorder, which affects mainly young females. The basic therapeutic modalities include pharmacotherapy with selective serotonin reuptake inhibitors, cognitive behavioural therapy and combined treatment. This 12-week open label study was performed to assess the efficacy of buspirone - 5-HT1A receptor agonist in the treatment of bulimia, and to compare it with the efficacy of fluoxetine - the standard treatment of BN. We recruited 57 patients, who were assigned to two treatment groups- fluoxetine (n=35) and buspirone (n=22) At baseline, and after treatment we assessed the serotonin level in serum. At least 50% reduction in severity of bulimic symptoms was observed in 15/35 (42.9%) patients treated with fluoxetine and in 11/22 (50.0%) patients receiving buspirone. Depressive symptoms (Beck Depression Inventory) decreased significantly in both treatment groups (from 22.8 to 9.6 points in fluoxetine group and from 19.8 to 10.0 in buspirone group; difference between groups- not significant). Side effects, such as headaches and nausea occurred in both groups rarely and did not cause withdrawal from treatment. Statistical trend towards increased serotonin level in serum was observed after treatment with fluoxetine, and was not associated with buspirone administration. Buspirone may have similar efficacy as fluoxetine in reducing bulimic and depressive symptoms in patients with bulimia, however may not cause significant changes of serotonin level in serum.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »