Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Karanie fizyczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej przez ich rodziców 43 ::..
Karanie fizyczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej przez ich rodziców 43
 

Magda Błachno, Urszula Szamańska, Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula

Karanie fizyczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej przez ich rodziców  43

Parental corporal punishment in children with attention deficit hiperactivity syndrome  43

Streszczenie

Cel pracy: praca dotyczy oceny nasilenia i przyczyn zjawiska, jakim jest karanie fizyczne dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, porównania wyników z badaniami dotyczącymi częstości zjawiska w populacji ogólnej, oraz omówienia sposobów przeciwdziałania tej formy przemocy stosowanych w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie. Materiał i metoda: 82 rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej uczestniczących na warsztatach psychoedukacyjnych wypełniło anonimowo ankiety dotyczące karania fizycznego dzieci. Wyniki: 95% badanych przyznaje się do fizycznego karania dziecka, co w porównaniu z badaniami populacji ogólnej potwierdza tezę o częstszym stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Na częstość stosowania kar ma wpływ współwystępowanie u dzieci objawów zespołu jak również występowanie u rodziców cech nadpobudliwości psychoruchowej. W porównaniu z rodzicami bez nadpobudliwości rodzice oceniający się jako nadpobudliwi stosują ostrzejsze formy karania dzieci jak również większą ilość rodzajów kar. W chwili kończenia warsztatów 72% rodziców przyznaje się do stosowania innych kar niż fizyczne. Wnioski: karanie fizyczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej jest zjawiskiem złożonym i nasilonym i często przybierającym formę krzywdzenie fizycznego. Na częstość stosowania kar ma wpływ wiele różnorodnych czynników związanych nie tylko z zachowaniem dziecka, ale również samymi rodzicami. Skuteczność warsztatów psychoedukacyjnych w zakresie minimalizacji zjawiska, jakim jest karanie fizyczne dzieci wydaje się satysfakcjonująca.

Summary

Aim: The aim of this study was to assess the frequency and causes of  corporal punishment in children with attention deficit hiperactivity disorder in comparison with the general population and toevalmate methods of prevention applied in The Department of Child Psychiatry in Warsaw. Material and methods: 82 parents of children with ADHD participating in the Parental Training Programme were asked to fill in an anonymous questionnaire concerning corporal punishment. Results: 95% parents abuse their children physically. ADHD in parents and co-occurrence of ADHD symptoms in children influence punishment frequency. Parents with ADHD in comparison with parents without ADHD use more serious types of physical punishment. After the Parental Training Programme 72% parents used other kinds of punishment. Conclusions: parental corporal punishment in children with ADHD is not uncommon. The efficacy of psychoeducation in the examined area seems to be very promising.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »