Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Poziom lęku oraz poczucie kontroli u kobiet decydujących się na rozpoczęcie kuracji odchudzającej 99 ::..
Poziom lęku oraz poczucie kontroli u kobiet decydujących się na rozpoczęcie kuracji odchudzającej 99
 

Monika Bąk-Sosnowska, Barbara Zahorska-Markiewicz, Eugenia Mandal, Anna Trzcieniecka-Green

Poziom lęku oraz poczucie kontroli u kobiet decydujących się na rozpoczęcie kuracji odchudzającej  99

The level of anxiety and locus of control in women deciding to start a weight loss programme  99

Streszczenie

Charakterystyczny dla jednostki, względnie stały poziom przeżywanego lęku oraz zewnętrzne lub wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli, są wymiarami osobowościowymi. Wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie biopsychospołeczne człowieka, znajdują wyraz w jego stylu przeżywania i zachowania. Cel badania: sprawdzenie jaki jest poziom lęku u kobiet otyłych w momencie rozpoczynania przez nie kuracji odchudzającej oraz czy istnieje zależność pomiędzy umiejscowieniem poczucia kontroli, a natężeniem tego lęku. Materiał i metoda: Zbadano 67 kobiet, które zgłosiły się na grupową, interdyscyplinarną kurację odchudzającą o charakterze edukacyjnym. Średnia wieku wynosiła 42,88 ± 10,96, średni wskaźnik BMI 35,98 ± 5,66. Zastosowano Kwestionariusz Poczucia Kontroli (Delta) R. Drwala i Inwentarz Stanu i Cechy Lęku autorstwa Spielbergera, Strelaua, Tysarczyka i Wrześniewskiego. Wyniki: Lęk oceniany jako stan uplasował się na poziomie 5 ± 2,0 stena, lęk jako cecha na poziomie 5 ± 1,55 stena, a poczucie kontroli na poziomie 7 ± 1,57 stena. Stwierdzono korelacje pomiędzy wiekiem badanych kobiet a wskaźnikiem BMI (r = 0,33; p < 0,05) i stanem lęku (r = 0,25; p < 0,01), pomiędzy stanem lęku a cechą lęku (r = 0,60; p < 0,05) i umiejscowieniem poczucia kontroli (r = 0,41; p < 0,05) oraz pomiędzy cechą lęku i umiejscowieniem poczucia kontroli (r = 0,35; p < 0,05). Zaobserwowano, że w podgrupie o najniższym średnim wskaźniku BMI (27,5 ± 1,5 BMI) wiek badanych jest istotnie niższy niż w pozostałych podgrupach (p< 0,05) oraz że podgrupa ta ma istotnie niższy wynik w zakresie umiejscowienia poczucia kontroli, w porównaniu z podgrupą o średnich wartościach wskaźnika BMI (p < 0,01). Nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie badanych zmiennych pomiędzy podgrupami wiekowymi. Wnioski: Zarówno poziom stanu lęku, jak i cechy lęku u kobiet decydujących się na rozpoczęcie kuracji odchudzającej, mieścił się w granicach normy przyjętej dla ogółu populacji. Wyniki w zakresie umiejscowienia poczucia kontroli były podwyższone i świadczyły o przewadze zewnątrzsterowności w badanej grupie. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy wielkością wskaźnika BMI a poziomem lęku jako stanu, lęku jako cechy i umiejscowieniem poczucia kontroli. Zaobserwowano pozytywną korelację pomiędzy umiejscowieniem poczucia kontroli a poziomem lęku - zarówno stanu, jak cechy.

Summary

Characteristic for an individual and a relatively constant level of anxiety and internal or external locus of control are personality dimensions that influence the biopsychosocial functioning of an individual and are reflected in his experience and behaviour. The aim of this study was to analyse the level of anxiety in women deciding to start a weight loss programme and to find the relationship between the locus of control and the intensity of this anxiety. Material and method: Sixty seven women participating in a group-based, interdisciplinary educational weight loss programme were examined using the Locus of Control Questionnaire (Drwal) and the State and Trait Anxiety Inventory (Spielberger, Strelau, Tysarczyk & Wrześniewski). The average age of the subjects was 42.88 ± 10.96 and the average body mass index was 35.98 ± 5.66. Results: The level of Anxiety as a State averaged at 5 ± 2, and the level of Anxiety as a Trait averaged at 5 ± 1.55 and the result in the Locus of Control Questionnaire averaged 7 ± 1.57. There was a correlation between: age and BMI, (r= 0.33; p<0.05), age and  state of anxiety (r=0.25; p<0.01), state of anxiety and trait of anxiety (r= 0.60; p<0.05), state of anxiety and locus of control (r= 0.41; p<0.05), trait of anxiety and locus of control (r= 0.35; p<0.05). In the group of women with lowest BMI their age was also significantly lower than in other groups. There were no other differences correlating with age across the examined variables. Conclusions: The level of Anxiety (as a State and as a Trait) in women deciding to start a weight loss programme did not differ from the general population. The results in the Locus of Control Questionnaire were higher than the general population - that means a more external locus of control. There was no correlation between BMI and the level of anxiety or the locus of control. There was a correlation between the locus of control and the anxiety level (state and trait).

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »