Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Kwestionariusz Becka dla Dzieci do oceny zaburzeń emocjonalnych i społecznych - polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment 387-399 ::..
Kwestionariusz Becka dla Dzieci do oceny zaburzeń emocjonalnych i społecznych - polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment 387-399
 

Krystyna A. Mathiak, Katarzyna Karzel, Marcin Ocypa, Agnieszka Seget, Klaus Mathiak, Paweł
Ostaszewski
Kwestionariusz Becka dla Dzieci do oceny zaburzeń emocjonalnych i społecznych - polska adaptacja i walidacja kwestionariusza Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment  387-399
Polish adaptation and validation of Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment  387-399
Streszczenie
Wstęp: Choroby psychiczne wśród dzieci i młodzieży stanowią poważny problem społeczny, dotykając około 15-22% tej populacji. Warunkiem prawidłowego rozwoju funkcji emocjonalnych i poznawczych tych dzieci jest wczesne udzielenie fachowej pomocy. Pomocne we wczesnej diagnostyce są kwestionariusze o wysokiej trafności i rzetelności obejmujące szerokie spektrum zaburzeń emocji i kompetencji społecznych. Badania wskazują na wysoką wartość skal samoopisu nawet u młodszych dzieci. The Beck Youth Inventories (BYI) jest zestawem skal samoopisu przeznaczonym dla dzieci w 7-14 roku życia. Składa się z pięciu skal: samooceny, depresji, lęku, złości oraz zaburzeń zachowania. Został stworzony w odpowiedzi na wyniki badań epidemiologicznych wykazujących znaczne rozpowszechnienie chorób psychicznych wśród dzieci oraz raport rządowy USA sugerujący, że stworzenia krótkiego kwestionariusza byłoby korzystne dla poprawy diagnostyki tych zaburzeń. Cel: Zgodnie z wiedzą autorów, nie istniały do tej pory polskojęzyczne skale samoopisu przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, badające szeroki zakres zaburzeń psychospołecznych. Celem badania było stworzenie polskiej wersji językowej oraz zbadanie własności psychometrycznych BYI. Metoda: Przy użyciu kulturowej adaptacji skal BYI, przeprowadzono badania wśród 197 uczniów trzech szkół w Warszawie. Wyniki: Współczynniki zgodności wewnętrznej ?-Cronbacha dla poszczególnych skal wynoszą od 0,87 do 0,93. Trafność potwierdzają interkorelacje pomiędzy skalami. Ponadto, chłopcy uzyskali wyższe wyniki na skalach Agresji i Zaburzeń zachowania, a młodsze dzieci - na skali Samooceny. Wnioski: Powstał polskojęzyczny zestaw skal samoopisu badający emocjonalne i społeczne zaburzenia funkcjonowania u dzieci. Bardzo wysoka rzetelność oraz dobra trafność teoretyczna każdej ze skal kwalifikują je jako wiarygodne narzędzia zarówno w badaniach naukowych, jak i w diagnostyce indywidualnej.
Summary
Psychiatric disorders are common among children and adolescents, affecting about 15-22% of this

population. In order to fully develop emotional and cognitive skills, those children require professional care at early stages of the illness. Inventories addressing the broad range of emotional and social impairments, with high reliability and validity, can be of great help in early diagnostics. Self-report scales were proven valuable diagnostic tools even for young children. The Beck Youth Inventories (BYI) are five self-report measures for children between the ages of 7 and 14. They assess a child's experience of self-concept, depression, anxiety, anger and disruptive behaviour. BYI were created in response to epidemiological studies demonstrating significant prevalence of psychiatric disorders in children as well as the U.S. governmental report suggesting a high value of a brief questionnaires for early diagnostics of those disorders. To our knowledge, there existed no Polish self-report scale for children examining a broad range of psychiatric disturbances. The aim of the study was to create a Polish version of BYI and to examine its psychometric properties. Using a culturally-adapted Polish translation, we examined 197 students of three primary schools in Warsaw. The scales had high reliability (Cronbach's alpha from 0.87 to 0.93). The validity was confirmed by intercorrelations between scales. In addition, boys scored higher on the Anger and Disruptive behaviour scales and young children on the Self-concept scale. Polish self-report inventories for children, examining emotional and social impairments have been created. Very high reliability and good validity of each scale qualify them as trustworthy tools both in scientific research and in individual diagnostics.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 3/2007
Wydany: 2007-07-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »