Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: POSTULATY OPRACOWANE PRZEZ ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH AKCJI SPOŁECZNEJ ''ZDROWIE PSYCHICZNE - WSPÓLNA SPRAWA'' ::..
POSTULATY OPRACOWANE PRZEZ ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH AKCJI SPOŁECZNEJ ''ZDROWIE PSYCHICZNE - WSPÓLNA SPRAWA''
 

ISSN 1895-3166

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2006; Tom 2, Numer 3: artykuł 1.

 

POSTULATY

OPRACOWANE PRZEZ ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB

 Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH AKCJI SPOŁECZNEJ

"ZDROWIE PSYCHICZNE - WSPÓLNA SPRAWA"

 

POSTULUJEMY PRZYJĘCIE

NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY, PROFILAKTYKI

I PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO,

KTÓRY ZAGWARANTUJE:

 

1.      Rozwój kompleksowego systemu opieki środowiskowej poprzez:

Wdrożenie modelu opieki środowiskowej, który umożliwiałby integrację działań 4 sektorów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji i pracy

rozwój sieci mieszkań chronionych finansowanych przez samorządy lokalne;

zapewnienie środowiskowej opieki terapeutycznej, także w domu osoby z zaburzeniami psychicznymi, refundowanej przez NFZ lub samorząd, w tym:

-rozwój sieci środowiskowych domów samopomocowych, klubów, świetlic i innych form samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, warsztatów i zakładów aktywizacji zawodowej itp.

-wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej do systemu psychiatrycznej opieki środowiskowej;

objęcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi kompleksowym wsparciem psychospołecznym;

zwiększenie sieci różnie profilowanych oddziałów dziennych z uwzględnieniem możliwości transportu pacjentów z małych miejscowości i obszarów wiejskich

 

2. Zapewnienie dostępu do różnorodnych form nauczania i zatrudnienia, poprzez:

dostosowanie przepisów regulujących orzekanie o niepełnosprawności do potrzeb wszystkich osób z problemami zdrowia psychicznego, tak by umożliwiały chorym powrót do zatrudnienia w każdym momencie choroby - zmiana przepisów z wykluczających na włączające społecznie;

tworzenie różnych form kształcenia, ośrodków poradnictwa zawodowego, ośrodków szkoleniowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

stworzenie prawnych podstaw do zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym także zatrudnienia wspieranego i innych form zatrudnienia - praca w niepełnym wymiarze, stanowiska chronione na otwartym rynku pracy, firmy socjalne itp.

 

3. Zapewnienie dostępu do nowoczesnych terapii poprzez:

zmianę systemu refundacji leków psychiatrycznych tak, aby chorzy na każdym etapie choroby (zwłaszcza przy jej pierwszym epizodzie) mieli dostęp do nowoczesnych i skutecznych metod leczenia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorego;

zapewnienie dostępu do szeroko rozumianej terapii poza-farmakologicznej - psychoterapia, terapia zajęciowa, turnusy rehabilitacyjne, treningi umiejętności społecznych, inne;

 

4. Poprawę systemu opieki psychiatrycznej poprzez:

stosowanie rozwiązań terapeutycznych nie eliminujących chorych z aktywności społecznej i życia codziennego;

zwiększanie dostępności do zintegrowanego systemu świadczeń psychiatrycznych i psychospołecznych;

tworzenie ośrodków psychiatrycznej interwencji kryzysowej;

kształcenie kadr niezbędnych do realizacji opieki środowiskowej nad osobami z problemami psychicznymi i ich rodzinami oraz opiekunami;

poprawę poziomu respektowania podstawowych praw i godności osób z problemami zdrowia psychicznego;

zwiększenie i wydzielenie nakładów finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia psychicznego;

ścisłą współpracę instytucji rządowych i organów samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia psychicznego (konsultowanie aktów prawnych, udział w zespołach podejmujących decyzje w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, przekazywanie zadań zleconych, itp.).

 

5. Wprowadzenie edukacji w zakresie problemów osób z problemami zdrowia psychicznego w instytucjach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem służb mundurowych, mediów, instytucji i organizacji wyznaniowych, itd.

 

* * *

Od Redakcji:

Niniejszy tekst został skierowany do Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w celu publikacji,

 

sygnatariusze:

Andrzej Warot,

prezes Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"

ks. Arkadiusz Nowak,

prezes Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

 

Zapraszamy Czytelników do dyskusji POSTULATÓW na naszym Forum - wątek pod adresem:

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/index.php?a=forum_list&p=view&id=567

 

Redakcja 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 2, Nr 3. Jesień 2006
Wydany: 2006-10-02
Lista wszystkich numerów: zobacz »