Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: William N. Goldstein POJĘCIE IDENTYFIKACJI PROJEKCYJNEJ ::..
William N. Goldstein POJĘCIE IDENTYFIKACJI PROJEKCYJNEJ
 

 ISSN 1895-3166

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2006; Tom 2, Numer 1: artykuł 1.


Reprinted with permission from the American Journal of Psychiatry, American Psychiatric Publishing, Inc. Copyright 1991. All rights reserved. Permission is granted for the use of this material in Psychiatria i Psychoterapia webjournal only. Permission must be requested from American Psychiatric Publishing, Inc. for any further use of this material. Przedruk i przekład za zgodą American Journal of Psychiatry, American Psychiatric Publishing, Inc. Copyright 1991. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgoda dotyczy użycia niniejszego materiału wyłącznie w czasopismie internetowym Psychiatria i Psychoterapia. Wszelkie inne wykorzystanie niniejszego materiału wymaga zwrócenia się do American Psychiatric Publishing, Inc.


William N. Goldstein
POJĘCIE IDENTYFIKACJI PROJEKCYJNEJ
CLARIFICATION OF PROJECTIVE IDENTIFICATION

słowa klucze: identyfikacja projekcyjna, mechanizmy obronne, psychoterapia, pojęcia podstawowe
keywords: projective identification, defense mechanisms, psychotherapy, basic concepts
Summary
This paper clarifies the various current usages of the term "projective identification". The author presents a broad reference model of projective identification based on the work of Ogden. This model divides projective identification into three steps. Step 1 is the projection of a part of oneself onto an external object. Step 1a is the blurring of self and object representations. Step 2 is an interpersonal interaction in which the projector actively pressures the recipient to think, feel, and act in accordance with the projection. Step 3 is the re-internalisation of the projection after it has been psychologically processed by the recipient. The different definitions of projective identification are shown to relate to exactly how the term "projection" is conceptualized (in step 1), to whether step 1a is deemed necessary, and to how many of the three steps are required for the definition of projective identification. The author reviews the work of Ogden, Kernberg, Meissner, Malin and Grotstein, Porder, and Zinner at al. Six detailed case examples are provided from within and outside psychotherapy to illustrate all three steps of projective identification.
Streszczenie
Artykuł ten wyjaśnia różne współczesne użycia terminu "identyfikacja projekcyjna" (odtąd będzie używany skrót IP - wprowadzony przez tłumacza). Autor przedstawia szeroki model odniesienia się do IP, oparty na pracy Ogdena. W modelu tym IP podzielona jest na trzy fazy. Faza 1 jest projekcją części self na obiekt zewnętrzny, faza 1a to zacieranie się reprezentacji self i obiektu. Faza 2 obejmuje interakcję interpersonalną, w której osoba projektująca aktywnie wywiera nacisk na biorcę projekcji by myślał, czuł i działał zgodnie z projekcją. Faza 3 jest reinternalizacją projekcji po tym, jak została ona przetworzona psychicznie przez biorcę. Różne definicje IP pokazano w odniesieniu do tego, jak dokładnie konceptualizowany jest termin "projekcja" (w fazie 1), czy krok 1a jest uznawany za niezbędny i jak wiele spośród trzech faz jest wymagane w definicji IP. Autor omawia prace Ogdena, Kernberga, Meissnera, Sandlera, Malina i Grotstein, Pordera, oraz Zinnera i wsp. W celu zilustrowania wszystkie trzech faz IP opisano sześć szczegółowych przypadków z dziedziny psychoterapii oraz spoza niej.


UWAGA:

Artykuł był dostępny  za zgodą wydawcy - American Psychiatric Publishing, Inc. - jedynie przez 3 miesiące.

Oryginalny tekst anglojęzyczny ukazał się w Am. J. Psychiatry. 1991, 148, 2: 153-161.Tłumaczenie za zgodą autora i wydawcy Jerzy A. Sobański, redakcja tekstu Katarzyna Klasa.
Zapraszamy Czytelników do dyskusji artykułu na naszym Forum, wątek dla niniejszego artykułu pod adresem:
 http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/index.php?a=forum_list&p=view&id=281

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 2, Nr 1. Wiosna 2006
Wydany: 2006-02-12
Lista wszystkich numerów: zobacz »