Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Urojenia zmiany p?ci i dysmorfofobia w obrazie klinicznym schizofrenii paranoidalnej - opisy przypadków 723-733 ::..
Urojenia zmiany p?ci i dysmorfofobia w obrazie klinicznym schizofrenii paranoidalnej - opisy przypadków 723-733
 
Ma?gorzata Urban, Jolanta Rabe-Jab?o?ska
Urojenia zmiany p?ci i dysmorfofobia w obrazie klinicznym schizofrenii paranoidalnej - opisy przypadków  723-733
Delusion of sex change and body dysmorphic disorder in clinical picture of paranoid schizophrenia - case reports  723-733
Streszczenie
Cel. Przedstawienie podstawowych informacji dotycz?cych uroje? zmiany p?ci i dysmorfofobii oraz przedstawienie dwóch przypadków pacjentek prezentuj?cych takie objawy, u których jednocze?nie rozpoznano schizofreni? paranoidaln?.
Metoda. Analiza przebiegu choroby i dokumentacji medycznej pacjentek.
Wyniki. Wspó?wyst?powanie transseksualizmu i schizofrenii budzi wiele kontrowersji Urojenia zmiany p?ci s? prawdopodobnie cz?stsze ni? si? powszechnie uwa?a. To powoduje, ?e ró?nicowanie mi?dzy psychoz? i zaburzeniami identyfikacji p?ciowej mo?e by? w niektórych przypadkach bardzo trudne. Leczenie osób z rozpoznaniem transseksualizmu wi??e si? nie tylko z efektami oczekiwanymi przez pacjenta, ale tak?e z wieloma powa?nymi, cz?sto nieodwracalnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Z tego powodu diagnostyka ró?nicowa transseksualizmu, zaburze? identyfikacji p?ciowej i schizofrenii powinna by? prowadzona z du?? ostro?no?ci? i rozwag?, aby zminimalizowa? ryzyko b??dnego rozpoznania i nie nara?a? pacjenta na powa?ne konsekwencje stosowanej terapii.
Dysmorfofobia mo?e przybiera? posta? niepsychotyczn? i psychotyczn?. Problemem diagnostycznym i terapeutycznym mo?e by? przede wszystkim wariant urojeniowy, który bywa ?ród?em pomy?ek diagnostycznych. Czasem osoby cierpi?ce z tego powodu otrzymuj? rozpoznanie schizofrenii. Ma to miejsce szczególnie  wtedy gdy  objawy psychotyczne oraz natr?tne my?li i czynno?ci zwi?zane z maskowaniem rzekomego defektu urody w istotny sposób zaburzaj? codzienne funkcjonowanie.
Wnioski. Rzadkie nietypowe objawy lub zespo?y psychopatologiczne mog? wspó?istnie? ze schizofreni?. W takich przypadkach konieczne jest wnikliwe i ostro?ne post?powanie diagnostyczne.
Summary
Aim. The aim of the paper was to present the basic data about delusions of sex change and body dysmorphic disorder and describe two cases of patients with these symptoms and paranoid schizophrenia.
Method. Analysis of the course of illness and medical documentation.
Results. Coexisting of transsexualism and schizophrenia cause a lot of doubt. Moreover, delusions of sex change are probably more frequent than it is thought. It causes that in some cases the differential diagnosis of psychosis and gender identity disorders may be very difficult. Treatment of transsexuals is on one hand connected with expected effects but on the other hand with many serious, often irreversible health consequences. That is why the differential diagnosis of transsexualism and schizophrenia should be made carefully and thoughtfully. Body dysmorphic disorder can appear as nonpsychotic or psychotic disorder. The delusional variant can cause diagnostic and therapeutical problems as well as diagnostic mistakes. Sometimes people suffering from this disorder can be diagnosed as having schizophrenia. It usually takes place when psychotic symptoms, obsessions and compulsive activities connected with hiding of the imaginary look problem significantly distort everyday functioning.
Conclusions. Rare, atypical psychopathological symptoms can coexist with schizophrenia. In this situation it is necessary to act carefully and precisely to make a proper diagnosis.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 5
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 5/2010
Wydany: 2010-10-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »